1. Hem
  2. OVK

Vi utför Obligatorisk VentilationsKontroll i hela Skåne

 

Vår certifierade besiktningsman (sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem, behörighet K) heter Anders Bylund. Hör gärna av dig till Anders när det är dags för OVK, eller om du har frågor gällande ventilationsanläggningar!

Vid ventilationskontrollen ger Anders förslag på vad som kan göras för att minska energiåtgången i ditt ventilationssystem utan att det medför sämre inomhusklimat.

Kontakt:
e-post: anders.bylund [at] aereco.se
telefon: 040-626 66 60
mobil: 0731-45 98 02

 

 

Fem nyckelord som förklarar OVK:s genomförande

 

Byggnadens ägare:
Oavsett vem som nyttjar byggnaden så är det ägaren som ansvarar för att lagen efterföljs.

Besiktningsman:
Endast den som har rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

OVK-protokoll:
Vid varje besiktning ska besiktningsmannen föra protokoll och redovisa resultaten från kontrollen. Ett exemplar av protokollet ska besiktningsmannen lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till kommunens byggnadsnämnd (motsvarande).

Intyg:
Ett särskilt intyg ska utfärdas av besiktningsmannen om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Byggnadens ägare ska anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Byggnadsnämnd:
Kommunens byggnadsnämnd (motsvarande) är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt. Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL) förelägga ägaren att vidta åtgärder.

 

 

Intervaller

 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader

  • Alla ventilationssystem
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande

  • FT-, FTX-ventilation
3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande

  • S-, F-, FX-ventilation
6 år
En- och tvåbostadshus

  • FX-, FT- FTX-ventilation
Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

 

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

 

 

Villkor

 

För våra OVK-tjänster tillämpar vi de allmänna avtalsvillkor som framtagits av FunkiS, Funktionskontrollanterna i Sverige i samråd
med HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännytta (f.d. SABO), SBC, Svenska Kommunförbundet och Sveriges
Fastighetsägarförbund.

Allmänna Avtalsvillkor OVK