Ett innovativt system som modulerar ventilationens flöden i förhållande till behovet

Underhållet är enkelt: information om systemets tillstånd rapporteras med ett kontrollgränssnitt

Termisk, lufttrycksmässig och akustisk komfort för personer i de aktuella rummen

Gör besparingar på fläktarnas energianvändning

Energibesparingar vid uppvärmning och / eller luftkonditionering

Beprövad tillförlitlighet, med tusentals system redan sålda runt om i Europa

Utmärkt luftkvalitet inomhus - hela tiden

Systemet är enkelt att installera: de flesta komponenter har endast två kablar

Öppet och obegränsat system: kan anslutas till andra externa enheter eller till ett fastighetsövervakningssystem

Beskrivning
Tekniska data
Diagram och dimensioner
Bilder

VMX, ett smart ventilationssystem

Lokaler i kommersiella eller offentliga byggnader kännetecknas av mycket varierande och tillfällig beläggning. Till exempel används mötesrum vanligtvis endast i några timmar och dess beläggning kan vara ganska varierande. Klassrum som exempel är helt tomma under raster, kvällar, nätter, helger och lov.
VMX är med sin smarta ventilation väl lämpad för dessa typer av lokaler och möjliggör optimal hantering av luftflödena beroende på rummets användning och beläggning.

Stora energibesparingar

Detta system ger stora energibesparingar genom att sänka luftflödet med i genomsnitt 25-75%, beroende på referensflödeshastigheterna.
Med hjälp av koldioxid- eller närvarodetektorer som placeras på olika platser i rummet hanteras luftflödena strikt utifrån behov. Detta undviker både överventilation, vilket skulle innebära högre energianvändning, och för lite ventilation, vilket kan medföra negativa effekter för hälsa, koncentration och välbefinnande.

Hantering av inomhusluftens kvalitet

Med sina olika sensorer optimerar VMX inomhusluftens kvalitet genom att automatiskt anpassa ventilationen till rummets behov. Om till exempel ett rum är relativt fullbesatt kommer CO2-halten, luftfuktighet och dofter från människorna att kraftigt öka i inomhusluften. Detta kan resultera inte bara i obehag och besvär utan också till minskad koncentrationsförmåga. VMX-systemet kommer genom sina sensorer att detektera denna typ av förändringar och omedelbart justera ventilationssystemet, vilket då för bort dålig luft och lukt och tillför ny frisk luft.

Tre detekteringslägen

VMX-systemet ger möjlighet att mäta tre typer av information genom tre detekteringslägen: Närvaroläget, som anpassar ventilationen efter mänsklig närvaro; Rörelseläget, som aktiverar en ventilationshastighet som är proportionell mot mängden uppmätta rörelser och Koldioxidläget, som justerar luftflödet proportionellt eller binärt (minimum/maximum) i förhållande till CO2-koncentrationen.

Komponenter

 

     
VMX S-PRE Optisk detektor som detekterar närvaro och rörelse. Upp till åtta detektorer kan anslutas till huvudmodulen.
VMX S-CO2 Koldioxid (CO2) sensor som mäter koncentrationen  i ppm.
VMX Huvudmodul Huvudmodul som styr hela systemet och tar emot alla sensorers signaler och styr sedan spjällen och/eller fläkten.

Fläktaggregat

I ett Multizon-system justeras luftflödet i de motoriserade ventilerna utifrån det verkliga behovet i varje rum, baserat på informationen som erhållits från sensorerna och modulerna.
I ett Enkelzon-system justeras fläktens luftflöde baserat på informationen från modulerna.

VMX Relä Ut
VMX Kontakt In
VMX In/Ut 0-10V

Moduler som beroende på dess konfiguration, kan ge användarna information, kontrollera externa enheter eller ta emot information från externa enheter för att hantera luftflödena. Utifrån användarens behov kan tillvalsmoduler adderas för ytterligare applikationer, till exempel justera ventilationen enligt ett tidsschema osv.

Diffusor Dess används på såväl tillufts- som frånluftssidan i VMX-systemet och finns i flera olika modeller och utföranden.
Motoriserade spjäll Aerecos motoriserade spjäll ger ett variabelt flöde utifrån de givna förutsättningarna systemet ger signaler om. Finns i varierande dimensioner från ø80 till ø250 mm diameter

 

EXEMPEL PÅ VMX-KONFIGURATIONER FÖR ETT RUM

 

VMX-systemet är ett intelligent system som kan konfigureras helt efter behov tack vare dess komponenter. Dessa komponenter kan anpassas till de flesta typer av utrustning som vanligtvis används för ventilation. De kan också kommunicera med de flesta externa system (för att ge information eller följa instruktioner).
VMX-systemet kan anpassas till det befintliga ventilationssystemet och har två sätt att hantera ventilation: Enkelzon-, eller Multizon-lösning.

ENKELZON LÖSNING

I en Enkelzon-lösning hanterar och styr VMX-systemet ventilationsflödeshastigheterna centralt vid fläkten. Detta förutsätter i allmänhet att en fläkt finns installerad för varje rum. Detektorn i rummet mäter en parameter (CO2, närvaro, rörelse, etc.) och skickar en signal till modulerna som styr fläkten för att variera luftflödet och därmed säkerställa optimal luftkvalitet inomhus.

 

MULTIZON LÖSNING

I en Multizon-lösning hanterar och styr VMX-systemet ventilationsflödeshastigheterna på ett decentraliserat sätt på de motoriserade tilluftsdonen. Flera tilluftsdon eller frånluftsdon är anslutna till en enda fläkt, som kan förse ett eller flera rum. Det finns vanligtvis en VMX-huvudmodul per rum. Detektorn/detektorerna i rummet mäter olika parametrar (koncentration av CO2, närvaro, rörelse, etc.) och skickar signaler till modulerna som styr de motoriserade tilluftsdonen (öppnar eller stänger spjällen till en viss nivå under en viss tid) för att anpassa luftflödet och därmed förbättra inomhusluftens kvalitet.

Ventilationssystem som produkten passar till: