1. Hem
  2. Aereco
  3. Hållbar utveckling

Aereco – hängivna till hållbar utveckling

“Hållbar utveckling” definierades 1987 av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland som “…en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov“. Våra produktionsmetoder och vår konsumtion måste respektera både den mänskliga och naturliga miljön, och tillåta jordens alla invånare tillgång till deras basala behov, såsom mat, ett hem, kläder, utbildning, arbete, ett liv i en hälsosam miljö… Aereco strävar efter att i vårt tillvägagångssätt, utveckling och engagemang möta kraven på en hållbar utveckling.

Minskar utsläppen av växthusgaser genom att begränsa värmeförluster

Uppemot 18% av de totala utsläppen av växthusgaser kommer från uppvärmning av byggnader. Därför har ventilation och dess påverkan på värmeförlust blivit en nyckelfaktor för miljön. Tack vare innovativa produkter som utformats för att reducera energianvändningen i hemmen, bidrar Aereco till minskat utsläpp av växthusgaser.

Förbättrar inomhusluftens kvalitet

Förutom energiaspekten, så är kvaliteten på inomhusluften en stor hälsofaktor eftersom vi spenderar merparten av vår tid inomhus. Genom behovsstyrd ventilation, där vi anpassar mängden ny luft utifrån mängden luftföroreningar i respektive rum, bidrar Aerecos ventilationssystem till att förbättra kvaliteten på luften vi andas.

Eliminerar skadliga ämnen i produkter och minskar avfall

Aereco garanterar genom specifikationer och praktiserande, att alla komponenter som vi använder i våra produkter, följer kraven från EU:s RoHS-direktiv. I enighet med REACH-förordningen* så registrerar Aereco även de kemikalier som vi använder i våra produkter. Vi lägger stor vikt vid återvinning och därmed val av plast och antal delar som är nödvändiga för att utföra de olika funktionerna. Aereco var en av de första i branschen att utveckla ett ekologiskt frånluftsdon för mekanisk ventilation (år 2010).

*REACH-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances) är EU:s kemikalielagstiftning från 2007. Förordningen behandlar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Den effektiviserar och förbättrar tidigare lagstiftning från EU genom att numera ställa krav på de företag som använder t.ex. kemikalier.