1. Hem
  2. Ventilation
  3. Fördelarna med behovsstyrd ventilation

Det mest effektiva sättet att uppnå såväl utmärkt inomhusluft som energibesparing

 

Det är för alla en självklarhet att man inte har vattenkranarna som står och rinner dygnet runt utan att de istället öppnas vid behov. Varför ska det då vara annorlunda för ventilation?
Varje kubikmeter frisk luft som tas in och värms upp, under den kalla årstiden, har en signifikant miljöbelastning och kostnad.

Konceptet med Aerecos behovsstyrda ventilation är: Rätt mängd frisk luft – när och där det behövs!

Genom att variera flödet på ett begåvat sätt, kan vi spara energi så snart det inte föreligger något behov av ventilation eller om det är lågt. Upp emot hälften av tiden är det normalt på så sätt.
Samtidigt kan vårt system tillse att ventilationen forceras när det väl behövs, till exempel vid matlagning, när någon duschar eller något annat sker i bostaden som ger upphov till  icke önskvärda  ämnen  eller liknande.

Behovsstyrd ventilation kommer därmed ge en betydande minskning av energianvändningen för uppvärmning såväl som förbättrad inomhusluft . Detta sker kontinuerligt och helt automatiskt. Alla Aerecos ventilationssystem är konstruerade på detta sätt och de boende upplever dessutom ofta att komforten i bostaden ökar med våra system.

Större luftomväxling, där det behövs, för bättre komfort

Genom att Aerecos behovsstyrda system ventilerar de utrymmen som mest behöver det så bidrar det också till att förbättra luftkvaliteten i bostaden.

När någon befinner sig i ett rum så ökar luftfuktigheten. Då kommer tilluftsdonet  att öppna mer för att kunna släppa in mer frisk luft. På samma sätt kommer då också  frånluftsdonet  att öppna sig mer på grund av den ökade luftfuktigheten i det utrymme där det finns, det vill säga i t.ex. kök, bad, wc, tvättstuga eller klädkammaren.

Skyddar mot fukt

För hög relativ luftfuktighet, skapad av t.ex. människans andning, matlagning en dusch eller liknande, kan snabbt leda till kondens i din bostad och mögel kan gro.
När Aerecos fuktstyrda don känner av denna för höga luftfuktighet så öppnar de och förhindrar därmed problemet!

Minskad och kontrollerad uppvärmning

Ventilation är väldigt ofta orsaken till stora energiförluster i en bostad. Ibland uppemot så mycket som 50 %. I Aereocs system så minskar detta drastiskt tack vare att vi inte ventilerar mer än där det behövs. Minskat flöde där ventilation för stunden inte behövs. Rätt mängd frisk luft när och där det behövs!

Ytterligare fördelar

Utöver att vi kan konstatera bättre inomhusluft och energibesparingar så har behovsstyrd ventilation ytterligare fördelar tack vare det reducerade flödet:

• Minskad genomsnittlig energianvändning för frånluftsfläkten i ett behovsstyrt system

Genom att sänka det genomsnittliga luftflödet i systemet så kommer frånluftsfläkten att kunna arbeta långt under dess kapacitet och därmed använda mindre energi.

• Mindre smuts i filter, ventilationskanaler och don.

Det reducerade luftflödet i våra behovsstyrda system leder till minskning av den totala mängden partiklar som kan täppa till de komponenter som utgör hela ventilationssystemet. Detta är direkt proportionellt mot den totala luftvolymen som passerar genom ventilationssystemet. Således kan underhåll av luftkanaler, don och i förekommande fall, filter reduceras motsvarande.

• Ökad livslängd på fläktar i ett behovsstyrt system

Genom att reducera det totala luftflödet, kan vi också minska belastningen på fläktarna i systemet. På så sätt kan vi öka dess livslängd. Livslängden är altså direkt proportionell mot effektuttaget som krävs med hänsyn till luftflödet i systemet.

• Bättre förutsättningar för våra don att få rätt mängd luft

I en traditionell lösning är kanalerna dimensionerade utifrån ett fixerat flöde för alla don. I vår lösning kan vi istället utnyttja den överkapacitet som över tiden finns då våra don arbetar med variabelt flöde. Det ger en möjlighet att vid tillfällen, när behov uppstår, forcera flödet i något don till betydligt högre flöden än vad som skulle varit i ett traditionellt system. Alltså: Om ett eller flera don, p.g.a. liten eller ingen aktivitet i de aktuella rummen, går ner till lägre flöden, så finns kapacitet i kanalen för ett högre flöde till ett eller flera don där luftfuktigheten ökat p.g.a. någon form av aktivitet.
Rätt mängd frisk luft när och där det behövs!

• Mindre dimensioner av kanalisationen ger mer värdefull boendeyta

I ett luftkanalsystem, antingen i en enfamiljsbostad eller i ett flerbostadshus, ger Aerecos behovsstyrda system den fördelen att då inte alla don hela tiden behöver maximalt flöde (såsom i traditionellt system) så kan den totala dimensioneringen av kanalisationen dras ner. På så sätt kan värdefull yta/volym i bostaden frigöras för boende istället för rör .

Hur fungerar det?

Svaret på frågan ovan är: Genom att ge varje rum anpassat luftflöde utifrån behovet vid varje tillfälle så minskar vi värmeförlusterna på grund av ventilation. Samtidigt förbättrar vi inomhusluftkvaliteten och begränsar fuktproblemen!
Låt oss beskriva det närmre här nedan:

Smart hantering av luftflödena i bostaden

Aereco behovsstyrda ventilationssystem optimerar luftfördelningen i bostaden. Tack vare de fuktstyrda tilluftsdonen tas mest luft in till de rum som behöver den mest. På detta sätt begränsar systemet värmeförluster i rum utan närvaro och ger god ventilation där det behövs. På samma sätt fungerar flödet ut ur bostaden via våra fuktstyrda frånluftsdon: mest luft tas ut där luftfuktigheten vid varje tillfälle är som högst.

Eftersom antalet personer och deras aktiviteter i en bostäder varierar från stund till annan, så gör även behovet av luftförnyelse det!

För att tillgodose detta varierande behov tillhandahåller Aereco behovsstyrda ventilationssystem. Luftflödet bestäms direkt av föroreningsnivån i varje bostad. En ökning av föroreningar inomhus åtföljs vanligtvis av en ökning av relativ luftfuktighet. Denna öppnar därmed upp våra fuktstyrda don varvid frisk luft kommer in och den fuktiga luften sugs ut. I bostäder där aktiviteten och/eller antalet personer är lägre, öppnar donen mindre och spar därmed energi.

Luftflödena blir balanserade

I flerbostadshus med traditionellt självdrag, kommer skorstenseffekten ge störst flöde längst ner i byggnaden och minst högst upp av rent fysikaliska skäl. Trycket blir därmed som störst nere och minst uppe. Aerecos fuktstyrda till- respektive frånluftsdon kompenserar detta fysikaliska fenomen och kommer tillse att såväl tryck som flöde blir mer eller mindre lika stort oavsett var i huset lägenheten är belägen (förutsatt att luftfuktigheten är den samma i alla lägenheter).