1. Hem
 2. Policy för personuppgiftsskydd

Policyn nedan gäller för behandling av personuppgifter som utförs av:

 

Aereco S.A., ett aktiebolag enligt fransk lag med ett kapital på 400 000 EUR, registrerat i handels- och bolagsregistret i Meaux under nummer 327 985 230 med säte på 62 Rue de Lamirault – Collégien – 77615 Marne la Vallée Cedex 3 Frankrike, företrätt av Laurent GERRER, vederbörligen bemyndigad i egenskap av vd.

559106-9009 Aereco Ventilation AB, ett svenskt, av Aereco S.A. helägt dotterbolag med säte i Malmö, Sverige.

I texten nedan benämns dessa två bolagen, var för sig eller tillsammans, hädanefter som “Aereco”

Introduktion

Inom ramen för sin verksamhet behandlar företaget Aereco personuppgifter (enligt definitionen nedan), däribland personuppgifter om personer som navigerar på dess webbplatser på internet (www.aereco.se, aereco.com och www.aerecojobs.com), nedan kallade: ”webbplatserna” eller var för sig ”webbplatsen”.

Aereco uppmanar dig att bekanta dig med den aktuella policyn för skydd av personuppgifter. Här kan du få reda på hur de personuppgifter som du skickar, genom att använda webbplatserna, används och skyddas och vilka möjligheter du har att kontrollera hur de används.

Om du nekar till att skicka dina personuppgifter är det möjligt att Aereco inte kan förse dig med viss information eller vissa tjänster som du har efterfrågat, eller vissa funktioner på webbplatserna.

Aereco antar även lämpliga interna förfaranden för att öka medarbetarnas medvetenhet och säkerställa att reglerna respekteras inom organisationen.

 

Lagrum

Aereco behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter (hädanefter kallad ”GDPR”) och fransk lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 rörande informationsteknologi, filer och friheter (modifierad).

För att säkerställa korrekt tillämpning av dessa regler har Aereco utsett ett dataskyddsombud som är den föredragna förmedlaren enligt den nationella kommissionen för informationsteknik och friheter (CNIL).

 

Insamling av dina personuppgifter

”Personuppgifter” används för att beskriva all information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysisk person, till exempel genom referens till en identifierare (namn, nummer, platsdata, nätidentifierare osv.).

Inom ramen för våra relationer har du möjlighet att förse oss med dina personuppgifter på olika sätt, och i synnerhet på våra webbplatser när du navigerar på internet, fyller i diverse insamlingsformulär, prenumererar på ett nyhetsbrev, skickar in en ansökan, tar någon som helst kontakt med Aereco eller på något annat sätt skickar dina personuppgifter till oss. Det gäller bland annat:

 • Identifikationsuppgifter: förnamn, efternamn, land, företag
 • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonuppgifter
 • Anslutningsdata: din dators IP-adress, kakor
 • Rekryteringsuppgifter: cv, personligt brev
 • Annan användbar information (meddelandens ämne och innehåll och så vidare)

 

Rättsliga grunder och ändamål

Aereco använder dina personuppgifter i enlighet med följande rättsliga grunder:

Till att med ditt samtycke behandla din information för specifika ändamål (artikel 6, avsnitt 1, punkt a i GDPR)

Den berörda personen är inte skyldig att tillhandahålla denna information och kan återkalla sitt samtycke när som helst. Vi ber dig därför om tillstånd att:

 • kommunicera med dig rörande våra nyheter, produkter och tjänster (nyhetsbrev)
 • följa din läsning av nyhetsbrevet för riktad kommersiell marknadsföring
 • besvara de frågor som du ställer i kontaktformuläret på nätet och tillhandahålla den information som eventuellt har efterfrågats
 • behandla dina ansökningar på nätet.

För vårt eftersträvande av ändamål som rör berättigade intressen (artikel 6, avsnitt 1, punkt f i GDPR)

Den berörda personen är inte skyldig att tillhandahålla denna information och kan när som helst motsätta sig hur den behandlas. Det handlar om att föra statistik över besök på våra webbplatser och att erhålla information för att förbättra din användarupplevelse.

 

Kakor (även kallat “cookies”)

När du besöker våra webbplatser kan information som rör din navigering och förandet av statistik registreras i kakor som installeras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Se vårt meddelande om cookies för mer detaljerad information om de cookies vi använder.

Du kan också hantera dina cookies på vår webbplats via Cookie Management Tool längst ned till vänster på skärmen.

 

Mottagare av dina personuppgifter

Endast behöriga personer har tillgång till dina personuppgifter inom gränsen för sina respektive befogenheter:

 • Aerecos interna tjänster
 • Aerecos tjänsteleverantörer och underleverantörer som respekterar sina skyldigheter rörande säkerhetsskydd och personuppgiftssekretess.

Vi skickar aldrig dina personuppgifter till tredje parter (utöver våra tjänsteleverantörer och underleverantörer), såvida vi inte först har fått ditt uttryckliga tillstånd att göra det. Om så är fallet kommer vi att ange vilka dessa omsorgsfullt utvalda tredje parter är, så att du kan fatta ett välgrundat beslut innan du ger ditt tillstånd. Du har alltid möjlighet att avstå.

AERECO kan dessutom ha skyldighet att dela personuppgifter med behöriga svenska, franska eller utländska offentliga myndigheter.

 

Varaktighet för lagring av personuppgifter

Aereco lagrar dina personuppgifter så länge som det är absolut nödvändigt för det behandlingsändamål som de samlades in i och i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftssäkerhet

Säkerhetsåtgärder

Aereco har implementerat lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera en hög säkerhets- och sekretessnivå för dina personuppgifter och därigenom, i den utsträckning det är möjligt, förhindra eventuella ändringar, förluster eller obehörig åtkomst.

När Aereco vänder sig till en tjänsteleverantör eller underleverantör kommer uppgifter av personlig karaktär att delas först när de har uppfyllt dessa säkerhetsprinciper.

Meddelande om kränkning av personuppgifter

Om dina personuppgifter kränks på ett sådant sätt att det kan skapa en förhöjd risk för dina rättigheter och friheter, så åtar sig Aereco att underrätta dig så snart som möjligt. Underrättelsen kommer bland annat att innefatta en beskrivning av kränkningens möjliga konsekvenser och vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att åtgärda dem.

 

Överföring av dina personuppgifter utanför Europeiska unionen

Det är möjligt att de uppgifter som vi registrerar via vissa tredjepartstjänster kommer att överföras till andra länder som kan ha en annorlunda lagstiftning kring skydd av personuppgifter.

Vid den här typen av överföring försäkrar vi oss om att behandlingen utförs i enlighet med den nuvarande policyn och att den är inom ramen för Europeiska kommissionens avtalsklausuler, vilket gör att en tillräcklig skyddsnivå garanteras vad gäller integritet och grundläggande personliga rättigheter.

Vårt elektroniska informationsbrev (nyhetsbrev) skickas med hjälp av ”MailChimp”, en distributionsplattform för informationsblad från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. De uppgifter som skickas (e-postadress) lagras på MailChimps servrar i USA. MailChimp har åtagit sig att rätta sig efter EU:s dataskyddskrav (”Privacy Shield”). MailChimps sekretesspolicy finns här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

Rätt till åtkomst, korrigering, radering, portabilitet, begränsning och invändning mot behandlingen av dina personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till, korrigera, radera och flytta dina personuppgifter. Du har även rätt att begränsa den behandling som rör dig samt när som helst invända mot behandlingen.

Vid invändningar mot behandlingen kommer Aereco inte längre att behandla personuppgifterna om det inte finns legitima och övertygande skäl som väger tyngre än den berörda personens intressen och rättigheter, eller för fastställande, utövande eller försvarande av juridiska rättigheter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande behandlingen av dina personuppgifter utan att detta ifrågasätter lagenligheten i den behandling som har utförts innan återkallelsen.

Du har även möjlighet att organisera lagrandet, raderingen och delandet av dina personuppgifter efter din bortgång genom antagandet av allmänna eller specifika direktiv som kan registreras i digitalt förtroende hos en tredje part som är certifierad av CNIL.

Om du vill utöva dina rättigheter eller ställa frågor om hanteringen av dina uppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud (DPO):

 • via e-post: [email protected]
 • via brev: Le délégué à la protection des données – Société AERECO – 62 Rue de Lamirault – Collégien – 77615 MARNE-LA-VALLEE cedex 03.
 • Gällande enbart den svenska webbplatsen kan du även vända dig till Aereco Ventilation AB:s svenska personuppgiftsansvarige: Mikael Ståhlfors, [email protected] alternativt +46 (0)731 459800.

När du tar kontakt ber vi dig att inkludera den information som krävs för att kunna identifiera dig (efternamn, förnamn, e-postadress) samt alla andra uppgifter som krävs för att bekräfta din identitet.

Om du inte längre vill få ett elektroniskt informationsbrev (nyhetsbrev) och kommersiella erbjudanden från Aereco kan du klicka på länken Avsluta prenumeration längst ner i varje meddelande.

Om du efter att ha kontaktat oss anser att dina rättigheter till dina personuppgifter inte respekteras kan du skicka ett klagomål till CNIL i dess egenskap av tillsynsmyndighet.

 

Personuppgifter som rör minderåriga

Aereco varken samlar in eller behandlar personuppgifter som rör barn under 16 år utan tidigare medgivande från föräldrar eller personer med föräldraansvar för barnet.

Om personuppgifter som rör barn samlas in via webbplatserna kan föräldrar eller personer med föräldraansvar motsätta sig detta genom att kontakta oss på den adress som anges i det föregående avsnittet.

Alla som är minderåriga när deras personuppgifter samlas in kan dessutom få dem raderade så snart som möjligt.

 

Ändringar

Den gällande policyn för skydd av personuppgifter kan när som helst ändras eller kompletteras av Aereco, särskilt för att rätta sig efter all utveckling av lagstiftning, förordningar, rättspraxis eller teknik. Datumet för uppdateringen kommer i så fall tydligt att identifieras. Dessa ändringar gäller för webbplatsernas användare så fort de läggs ut på nätet. Användaren uppmanas därför att regelbundet granska den gällande policyn för skydd av personuppgifter för att ta del av eventuella ändringar.