1. Hem
 2. Hur funkar det?
 3. Hur installerar man mekanisk frånluftsventilation

Riktlinjer vid installation av mekanisk frånluftsventilation

 

Först och främst så skall installation av mekanisk frånluftsventilation (även kallat F-system), utföras av en fackman. Utöver informationen i denna artikel hänvisar vi till tillverkarens manual för ytterligare information.

Felaktig installation kan leda till livsfara p.g.a. kortslutning, oljud p.g.a. vibrationer eller försämrad prestanda av systemet.

MEV installation -Advice category page

Placering av fläkten

 • Placeringen av fläkten skall noga beaktas före installationen. Vid installation av mekanisk frånluftsventilation är det nödvändigt att isolera eventuella kanaler placerade i oisolerade (ej uppvärmda) utrymmen för att undvika att kondens uppstår i kanalerna.
 • För att få ett bättre balanserat ventilationssystem (mellan rummen), är det bäst att ha ungefär lika långa kanaler mellan fläkten och frånluftsdonen. Helst bör fläkten placeras så att kökskanalen (i förekommande fall) blir så kort som möjligt.
 • De flesta frånluftsfläktar kan monteras i upphängningsanordning (t.ex. wire eller annan nerpendling) skiljd från husets stomme eller monteras direkt på vägg eller tak.
MEV installation -Advice category page

Hur skall fläkten anslutas?

Fläkten skall anslutas av en behörig elektriker i enlighet med de för respektive land gällande regler.
Oaktat dessa skall vissa andra regler efterlevas:

 • Om möjligt skall en dedikerad anslutning göras från elcentralen till fläkten.
  Elcentralen eller den specifika anslutningen skall vara försedd med jordfelsbrytare (30mA)
  I den omedelbara närheten av fläkten skall en arbetsbrytare installeras.
 • Anslutningen mellan elcentral och fläkt skall ske med minst 1.5 mm² kablar.
  Eftersträva att färgkodningen hålles. Minimumkravet är att jordkabeln är gröngul!
  Färgkoderna skall vara:
  – Fas: Brun eller svart
  – Nolla: Blå
  – Jord: Gröngul
MEV installation -Advice category page

Undvik oljud

 • Om fläkten monteras direkt på vägg eller tak, skall ljuddämpande/vibrationsdämpande material/fötter monteras mellan väggen och monteringspunkterna på enheten för att undvika att vibrationer fortplantas in i bostaden. Exempelvis kan man, framförallt nattetid, höra (eller till och med känna) vibrationer om fläkten är installerad för nära sovrum.
 • Beroende på utformningen av systemet kan det vara lämpligt att installera ljuddämpare direkt mellan fläkten och kanalisationen. Sådana säkerställer att väldigt lite motorljud hörs vid frånluftsdonen. Detta bör man speciellt tänka på vid små bostäder och/eller där man har öppna planlösningar där köket är öppet mot sovrummet / vardagsrummet.
 • Om flexibla kanaler används, måste det säkerställas att de varken är för lösa eller för hårt dragna.
  Akustiska problem kan också genereras om allt för snäva böjar används i kanalisationen.
MEV installation -Advice category page

Val av produkter

 • Kanalernas diameter skall anpassas efter aktuella flöden och tryckfall. Vi rekommenderar i första hand minst 125mm kanalisation för att minska flödeshastigheten och tryckfallen. Kanalisation av plast eller metall efter önskemål men kontrollera nogsamt ev. brandkrav! Viktigt är att hela kanalisationen är helt tät för att undvika energiförluster, tryckfall och ev. missljud.
 • Valet av fuktstyrda frånluftsdon måste göras med hänsyn till gällande regelverk. Den flödesminskning som görs måste ändå säkerställa att god luftkvalitet uppnås.
MEV installation -Advice category page

Tekniska rekommendationer

 • Det är nödvändigt att det finns ett utrymme mellan innerdörrblad och tröskel som säkerställer fritt luftflöde från ett rum till ett annat när dörren är stängd. Generellt skall detta vara mellan 1 och 2 cm över hela dörrbladets bredd. Om så inte är fallet kan dörrbladet sågas av, tröskel tas bort eller nödvändiga s.k. överluftsgaller monteras för att säkerställa detta luftflöde.
 • Den sista punkt som ska beaktas vid installation av ett F-system är frånluftskanalen från fläkten (använd luft). Denna skall vara av adekvat diameter (min. 125mm) och skall ledas ut genom yttervägg eller tak.
  Tillse att ev. regnvatten inte kan tränga genom denna kanal tillbaka till fläkten
  Utloppet skall placeras så att det inte uppstår uppenbar risk att något tilluftsdon tar in den använda frånluften, så kallad ”kortslutning” av luften.