1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. Hur man väljer mellan fuktstyrt F-system och FTX-system?!

Denna fråga kan inte lösas med några få ord eftersom valet beror på många olika faktorer.

Energiaspekten: FTX-systemets prestanda beror på klimatet

 

Vad gäller energiaspekten beror valet mellan fuktstyrt mekanisk frånluftsventilation (F-system) och mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system) väsentligen på klimatet i installationszonen och antal boende i hemmet. De två systemen är baserade på två olika metoder för optimering av energiprestanda.
FTX-systemet möjliggör återvinning av en väsentlig del av den värme som utvinns via ventilation med hjälp av en värmeväxlare, medan ett fuktstyrt F-system (eller behovsstyrda system i allmänhet) automatiskt minskar hastigheten för luftförnyelse för att begränsa värmeförlusten så snart färre personer vistas i hemmet (vilket vanligtvis är fallet större delen av tiden). Vid tempererat klimat är FTX-systemet och det fuktstyrda F-systemet nästan likvärdiga. FTX-systemet blir mer fördelaktigt energimässigt när utomhusluften är mycket kall, som i de nordiska länderna.
Ur energianvändningssynpunkt är det fuktstyrda F-systemet mycket effektivare än FTX-systemet, varvid den senare kommer till korta på grund av att den har två fläktar istället för en och på det tryckfall som genereras av både värmeväxlaren och filtren.

 

Inomhusluftkvalitet: varierande resultat beroende på situation och antal personer, ökat underhållsbehov för FTX-systemen

Vad beträffar inomhusluftkvaliteten är de två systemen ganska jämförbara vad gäller att avlägsna lukter inomhus eftersom FTX-systemet liksom det fuktstyrda F-systemet baserar sin prestanda på modulering av flödeshastigheter efter behoven i rummen. Flödeshastigheterna är i genomsnitt lägre men bättre anpassade till behoven, och ibland till och med högre än hos FTX-systemen.
FTX-systemen erbjuder emellertid bättre skydd av bostaden från yttre partiklar (PM2,5, PM10, etc.) tack vare filtrering av utomhusluften, vilket i allmänhet inte är möjligt med den det fuktstyrda F-systemet. Detta är emellertid ett tveeggat svärd eftersom filtreringsbegränsningen för det fuktstyrda F-systemet också är en fördel gentemot FTX-systemet genom att det inte kräver filterunderhåll. Om FTX-systemets filter inte rengörs eller byts ut regelbundet (vanligtvis var sjätte månad) orsakar dess igensättning tryckförlust, vilket genererar överförbrukning av energi och buller.
Det fuktstyrda F-systemet har också fördelen att det tillför utomhusluften direkt genom tilluftsdonen och inte via ledningar, till skillnad från FTX-systemet, där ledningarnas renhet och lufttäthet måste bibehållas perfekt.

 

FTX-systemet är idealisk för att isolera yttre ljud, medan det fuktstyrda F-systemet är lättare att optimera för tyst drift

Vad gäller akustik säkerställer FTX-systemet ett starkt skydd mot yttre ljud, medan det fuktstyrda F-systemet erbjuder mycket tyst drift i rummen, särskilt vid tillförsel av frisk luft som körs vid mycket lågt tryck jämfört med FTX-systemet där installationen av tillförselenheterna måste vara särskilt väl utformade och anordnade för att undvika bullerproblem.
Ifråga om installation kräver F-systemet mycket mindre arbete jämfört FTX-systemet (vilket har dubbla kanalsystem). Materialkostnaden för det fuktstyrda F-systemet är dessutom betydligt billigare än för ett FTX-system. Här pratar vi om att materialkostnaden för FTX-systemet kan vara tre till sex gånger dyrare än F-systemet!

 

Kort sagt: FTX-system eller fuktstyrt F-system? – Allt handlar om prioriteringar!

Sammanfattningsvis är inte valet mellan FTX-system eller fuktstyrt F-system givet på något sätt. Frågor som i synnerhet den budget som tilldelats projektet, behovet av att filtrera utomhusluft eller att minska elförbrukningen kan leda konstruktören mot den ena eller andra av de två ventilationsmetoderna, var och en med fördelar och mycket specifika egenskaper.