1. Hem
  2. Hur funkar det?
  3. Orsaker till dålig luft inomhus

Det främsta syftet med ett ventilationssystem är att säkerställa god inomhusluftkvalitet, att ersätta förorenad/förbrukad luft mot frisk utomhusluft. Medan luftföroreningar inomhus – ett resultat av människans ämnesomsättning, diverse inomhusaktiviteter, byggmaterial och möbler – är en komplex sammansättning av många olika typer av föroreningar, så spelar fukt en anmärkningsvärd och specifik roll för inomhusmiljön.

indoor pollution sources

Luftfuktighetens nivå: en avgörande faktor för såväl ett friskt hus som friska boende

Vatten är en mycket vanlig orsak till skador i bostäder, oavsett om det är flytande eller i form av ånga. Små mängder vattenånga är tillräckliga för att ge direkta och indirekta effekter på en byggnad och dess boendes hälsa.

Rätt nivå på luftfuktigheten är avgörande för att människans luftvägar fungerar korrekt (helst mellan 40-60% relativ luftfuktighet) samtidigt är för höga nivåer dåligt både för människa och byggnad. I nya eller renoverade byggnader kan en brist på ventilation som är förknippad med bättre isolering och bättre lufttäthet ge upphov till betydande skador genom att kondens bildas vid köldbryggor, fönster och ångtätskikt och också orsaka försämring av isolering inuti väggarna.
Det mesta av den förhöjda luftfuktigheten produceras av någon form av mänsklig aktivitet såsom vattenånga från människans andning och avdunstning från hushållsarbeten (tvätt, matlagning, svabbning av golv, torkning av kläder etc.) men även t.ex. krukväxter inomhus, om det finns tillräckligt många av dem, kan öka den relativa luftfuktigheten.

Mer information om mögel och fukt i europeiska hem kan man bl.a. läsa i en rapport från Fraunhofer IBP. I sin slutsats skriver de (fritt översatt) “Att installera enkel automatisk eller mekanisk behovsstyrd ventilation i byggnader hjälper till att förhindra fukt och mögel”.

indoor pollution sources

Hög relativ luftfuktighet gynnar biologiska luftföroreningar

En hög relativ fuktighet i inomhusluften ökar risken för förekomst av kvalster och skapar dessutom kondens på kalla ytor, vilket gynnar spridningen av bakterier och mögel. Den relativa luftfuktigheten i en bostad bör därför hållas på en relevant nivå t.ex. med hjälp av ett effektivt ventilationssystem.

Förutom luftfuktighet, som visat sig ha en avgörande betydelse för en frisk bostad, så bör även CO2 (koldioxid), VOC (lättflyktiga organiska gaser) och andra biologiska föroreningar ingå i ventilationsstrategin för att säkerställa god inomhusluftkvalitet.

indoor pollution sources

Lättflyktiga organiska gaser (Volatile Organic Compounds – VOC)

Åtskilliga studier från flera olika länder i världen visar på att det finns många luftföroreningar i våra bostäder på nivåer som är betydligt högre än angivna riktvärden enligt WHO, speciellt i byggnader med bristfällig ventilation. De farliga ämnena som är aktuella kommer bl.a. från färg, tapeter, glaserade produkter, golvbeläggningar, polermedel, sprayer och parfymer.

Att andas in dessa större mängder av de farliga ämnena kan orsaka förödande resultat för hälsan, speciellt för de mest utsatta personerna som t.ex. nyfödda och gamla människor. Faktum är att alla VOC klassificeras som cancerframkallande av IARC, Internationella byrån för cancerforskning. SVOC (Semi VOC:er), som också är vanligt förekommande inomhus, är gaser med större partiklar och högre kokpunkt och är därför mindre flyktiga, men de är inte mindre skadliga. Förutom att cancerrisken ökar kan VOC och SVOC, orsaka allergiska reaktioner, ha neurotoxiska följder och störa eller förstöra hormonsystemet.

Aerecos ventilationssystem tar effektivt hand om VOC och SVOC. I kombination med rätt val av lågemitterande möbler, material etc. begränsar våra ventilationssystem risken för skador p.g.a. dessa föroreningar.

indoor pollution sources

Koldioxid (CO2) och andra luftföroreningar

Den huvudsakliga orsaken till förekomsten av koldioxid i en bostad är människans andning. Att andning även orsakar luftfuktighet har vi redan berört och detta bekräftar än en gång tanken om att behovsstyra ventilationen baserat på luftfuktigheten
Bland de luftföroreningar som finns i bostäder, som kan vara hälsorisker, är de som är mest farliga: kolmonoxid (som uppstår vid eldning i t.ex. öppna spisar, matlagning med gas och tobaksrökning); radon; asbest; kväveoxider (NOx) och kvävedioxid (NO2). Andra högriskämnen är bl.a. mikrober, mögel etc.

Det finns bara ett sätt att effektivt få bort alla dessa föroreningar: Ventilation!
Ventilation är en viktig förutsättning för god inomhusmiljö och för god hälsa.